Regulations

I. Definicje

Biuro Karier UWr –  jednostka administracji centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego będąca administratorem Portalu Biura Karier UWr (dalej jako: Biuro Karier UWr).

Portal Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego(UWr) – aplikacja webowa, dostępna dla użytkowników zalogowanych i niezalogowanych korzystających z funkcjonalności portalu.

Użytkownicy portalu – osoby korzystające z różnych funkcjonalności oferowanych przez Portal Biura UWr (zalogowani – posiadający konto na portalu i niezalogowani – nieposiadający konta na portalu).

– Kandydat/ka -student/ka, absolwent/ka Uniwersytetu Wrocławskiego poszukujący/a informacji o ofertach pracy/praktyki/stażu/wolontariatu,

– Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, lub przedstawiciel firmy lub innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej poszukujący/a kandydatów do pracy/praktyk/staży/wolontariatu za pośrednictwem Portalu Biura Karier.

– Pracownik Uczelni – pracownik UWr poszukujący za pośrednictwem portalu informacji na temat rynku pracy, oczekiwań pracodawców względem studentów/ek, absolwentów/ek, lub/i poszukujący do współpracy przy projektach studentów/ek UWr.

– Administrator Portalu Biura Karier UWr– pracownik Biura Karier administrujący prawami użytkowników oraz zarządzający całym Portalem Biura Karier.

– Subskrybent/ka – osoba korzystająca z opcji dostępnych dla osób nieposiadających konta jak otwarte webinary/szkolenia/wydarzenia czy newsletter.

– Każdy internauta – osoba odwiedzająca strony Portalu dostępne bez zalogowania.

Oferta – oferta pracy, praktyk, stażu, wolontariatu, projektu zamieszczona przez Pracodawcę lub Pracownika Uczelni na Portalu Biura Karier.

Konto - zbiór zasobów, funkcji i uprawnień utworzonych dla poszczególnych grup użytkowników na Portalu Biura Karier UWr.

Wizytówka - zespół informacji i danych opisujących Kandydata/kę, udostępnianych dobrowolnie przez Kandydata/kę w celu poszukiwania pracy/praktyki/staż/projektu.

 

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu Biura Karier UWr (dalej jako: Biuro Karier UWr). Biuro Karier UWr jest jednostką administracji centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego, podległą merytorycznie Prorektorowi ds. Nauczania UWr, organizacyjnie Dyrektorowi Generalnemu UWr.

2. Portal Biura Karier UWr został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022. Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z304/17. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

III. Informacje o Portalu Biura Karier UWr

1. Portal Biura Karier UWr przeznaczony jest do prezentowania ofert pracy/ praktyk/staży/wolontariatu zgłaszanych przez Pracodawców i przekazywania ich studentkom/studentom i absolwentkom/absolwentom Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem Portalu jest również dostarczanie informacji nt.: rynku pracy, wymagań i oczekiwań pracodawców, oferty Biura Karier dla studentów/ek oraz pozostałych zagadnień związanych z karierą zawodową. Portal Biura Karier UWr umożliwia m.in.: aplikowanie na złożone przez pracodawców oferty pracy/praktyk/staży/wolontariatu, przeprowadzanie zapisów na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Biuro Karier UWr.

2. Portal Biura Karier UWr przeznaczony jest przede wszystkim dla:

– Studentów i studentek Uniwersytetu Wrocławskiego;

– Absolwentów i absolwentek Uniwersytetu Wrocławskiego;

– Pracodawców;

– Pracowników i pracowniczek Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Na Portalu Biura Karier UWr mogą być zamieszczane następujące treści:

– Oferty pracy/praktyk/stażu/wolontariatu/projektu;

– Profile i wizytówki Pracodawców;

– Informacje o szkoleniach, wydarzeniach, kursach itp.;

– Profile zawodowe Kandydatów/ek.

4. Zamieszczanie na portalu treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach, kursach) jest niedozwolone.

5. Korzystanie z portalu jest bezpłatne zarówno dla Pracodawców, jak i Kandydatów/ek.

IV. Zasady korzystania z Portalu Biura Karier UWr

1. Pracodawcy

a. Warunkiem korzystania z Portalu Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, jako pracodawca zgłaszający ofertę pracy/praktyk/stażu/wolontariatu, jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie biurokarier.uwr.edu.pl.

b. Oferta pracy/praktyki/stażu/wolontariatu przed udostepnieniem studentom/absolwentom i studentkom/absolwentkom zalogowanym na Portalu Biura Karier UWr jest każdorazowo aktywowana przez Pracownika Biura Karier.

c. Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo do nieaktywowania ofert pracy/praktyk/staży/wolontariatu, które budzą wątpliwości co do ich rzetelności lub/i w przypadku niemożności skontaktowania się z przedstawicielem pracodawcy, który złożył na Portalu Biura Karier UWr ofertę pracy/praktyk/stażu/wolontariatu.

d. Biuro Karier zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ofert pracy/praktyk/staży/wolontariatu nie odpowiadających profilowi kształcenia na uczelni lub pochodzących z niepewnego źródła.

e. Oferty pracy/praktyk/staży/wolontariatu przesyłane przez agencje pośrednictwa pracy mogą zostać aktywowane tylko w przypadku wpisania w ofercie nazwy firmy, na zlecenie której działa agencja.

f. Udostępnione za pośrednictwem portalu dane osobowe studentów/ek, /absolwentów/ek będą przez pracodawcę przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.

g. Pracodawca może posiadać na portalu jedno konto.

h. Pracodawca zakładający konto na portalu Biura Karier UWr przyjmuje i akceptuje warunki Regulaminu z chwilą zarejestrowania się na Portalu Biura Karier UWr.

2. Kandydaci

a. Warunkiem korzystania ze znajdujących się na Portalu Biura Karier UWr ofert pracy/praktyk/staży/wolontariatu oraz niektórych funkcjonalności jak baza wiedzy czy ścieżki karier, jest założenie konta (rejestracja na portalu).

b. Rejestracja na Portalu Biura Karier UWr wymaga wyrażenia zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z klauzulą informacyjną, regulaminem portalu oraz polityką prywatności.

c. Rejestracja Portalu Biura Karier UWr pozwala na korzystanie z następujących opcji: dostęp do ofert pracy/praktyk/staży/wolontariatu wraz z możliwością aplikowania na nie, tworzenie własnej wizytówki i udostępnianie jej pracodawcom poszukującym kandydatów/ek do pracy.

d. Aplikując na oferty pracy/praktyk/staży/wolontariatów kandydat przyjmuje do wiadomości, że udostępnia w ten sposób dane osobowe zawarte w wizytówce lub/i w innych przesłanych za pośrednictwem portalu dokumentach właściwemu pracodawcy.

V. Obowiązki Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Zakazuje się wprowadzania do Portalu Biura Karier UWr treści niezgodnych z prawem, treści dyskryminujących, naruszających dobra osób trzecich, a także treści nie związanych z obszarem zawodowym. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo usuwania takich treści publikowanych na Portalu Biura Karier UWr, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

2. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności wynikłymi z korzystania przez nich z Portalu Biura Karier UWr w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem oraz szkód wynikłych z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

3. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za sposób prezentowania treści na urządzeniach Użytkownika oraz za brak dostępu do Portalu Biura

Karier UWr spowodowany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działania siły wyższej.

4. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani za oferowane przez Pracodawców warunki pracy/praktyk/staży/wolontariatów oraz za przebieg i wynik procesów rekrutacyjnych. Uniwersytet Wrocławski nie uczestniczy w takich procesach, nie udziela referencji i nie bierze także odpowiedzialności za treść informacji publikowanych czy podawanych przez Kandydatów. Sposoby potwierdzania kwalifikacji absolwenta uczelni określają odpowiednie przepisy prawa.

5.Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników, którzy nie logowali się do systemy przez ostatnie pół roku.

6. Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych Kandydatów/ek pozyskanych przez Pracodawców za pośrednictwem Portalu Biura Karier UWr.

7. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące działania portalu oraz wnioski dotyczące korzystania z praw dotyczących danych osobowych można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurokarier@uwr.edu.pl.

VI Ograniczenia w korzystaniu z Portalu Biura Karier UWr

1. Zabrania się wprowadzania na Portal Biura Karier UWr treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z przepisami prawa lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

2. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych Biuro Karier UWr ma prawo do:

1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości;

2. zablokowania Konta Użytkownika do momentu wyjaśnienia sprawy;

3. skasowania Konta Użytkownika.

3. Biuro Karier UWr zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe lub niezgodne z treścią Regulaminu.

4. Zabronione jest przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do konta Użytkownika (loginu i hasła).

5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania potencjalnie lub faktycznie utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie Portalu Biura Karier UWr.

VII. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu Biura Karier UWr. Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego korzystania z Portalu (newsletter, dostęp do ofert pracy, praktyk, i stażu, możliwość przeglądania udostępnionych wizytówek kandydatów czy bazy pracodawców). Przetwarzanie danych osobowych w ramach Portalu Biura Karier UWr. dotyczy też osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności. Zasady dotyczące przetwarzania przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego danych osobowych użytkowników Portalu określa Polityka Prywatności.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może być zmieniony jednostronnie przez Uniwersytet Wrocławski w każdym czasie w całości lub części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu jego opublikowania.

2. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na zmieniony Regulamin, nie będzie miał możliwości korzystania z Portalu Biura Karier UWr.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2020 r.

Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
Zgłoś problem na stronie
Zgłoś problem na stronie
Jeśli zauważyłeś/łaś jakiś błąd na stronie (np. coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa) zgłoś go tutaj.
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website
If you have noticed any error on the website (eg something is displayed incorrectly, one of the links does not work) please report it here.
Report the problem on the website